چهارچوب نگارش مقالات انگلیسی

لطفاً پس از نگارش مقالات مطابق چهارچوب اعلام شده، مقالات را به آدرس modeafarin1400@gmail.com ارسال نمایید.