فرم شرکت در مسابقه طراحی مدآفرین

فرم شرکت در چهارمین دوره رویداد ملی مد آفرین
  • Please enter a number from ۱ to ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹.
  • برای ارتباط بیشتر در صورت تمایل و وجود، آیدی شبکه اینستاگرام خود را وارد نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 1 MB, Max. files: 1.
      { فرمت مجاز: pdf,jpg و حداکثر حجم: ۱MB } --- مبلغ قید شده برای ثبت نام در شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه ( عدم واریز مبلغ به معنی ناقص بودن ثبت نام و عدم تعهد برگزار کننده به متقضی می باشد )